Nöjd-Kund-Garanti

 

Nöjd-Kund-Garanti

 

Att köpa måleri av Måleriföretagens medlemmar har nu blivit ännu tryggare

 

För konsumenter, dvs. privatpersoner som köper måleritjänster finns konsumenttjänstlagen som skydd för deras rättigheter. Men till skillnad mot vad många tror finns ingen lagstadgad garanti i konsumenttjänstlagen.

 

Måleriföretagen erbjuder därför en utökad garanti på arbeten utförda av våra medlemsföretag - vår egen Nöjd-Kund-Garanti. Garantin är en tydlig manifestation från Måleriföretagens sida som syftar till att ge kunderna trygghet och att understryka medlemsföretagens höga kvalitet.

 

 

Vad innebär garantin för dig som konsument

 

Två års garanti på utfört måleriarbete

Opartisk besiktning

Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Genom denna extra trygghet tillförsäkras kunden att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.

 

Så här fungerar Nöjd-Kund-Garantin

 

Konsumenten påtalar fel eller brist för måleriföretaget som utfört arbetet.

Kan parterna inte enas kallas en oberoende besiktningsman in.

Om måleriföretaget inte följer besiktningsmannens utlåtande låter konsumenten allmänna reklamationsnämnden (ARN) besluta i frågan.

Måleriföretaget är enligt stadgarna tvunget att följa ARN:s beslut.

Vägrar, mot förmodan, måleriföretaget att följa ARN:s beslut tas ett nytt måleriföretag in under Måleriföretagens försorg och på Måleriföretagens bekostnad Detta ersätts ända upp till en totalkostnad om två prisbasbelopp.

Måleriföretagen överväger därefter om att vidta återkrav och andra åtgärder mot ursprungligt måleriföretag.

Genom Nöjd-Kund-Garanti arbetar vi för en sund måleribransch.

 

Copyright @ All Rights Reserved